Cty Bắc Trường Sơn Avatar

Cty Bắc Trường Sơn

Member since April 2020

Công ty Bắc Trường Sơn chuyên sản xuất bao bì carton phục vụ đóng gói, vận chuyển hàng hóa.Liên Hê : website: https://sanxuatbaobicarton.com/ ,SDT: 0918.136.768,Email : bactruongson@gmail.com, Địa Chỉ : KCN Lai Cách - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương https://urlzs.com/Tv3jH

On the Web

Reviews (0)

Cty Bắc Trường Sơn is a new user and doesn't have any reviews yet.

If you know them, consider leaving them a professional reference below to help them get their first rental and review!

References